Onder het Maaiveld en HAS Hogeschool ontwikkelen opleiding Bodemcoach

De HAS Hogeschool in Den Bosch en Onder het Maaiveld slaan de handen ineen om een laagdrempelige cursus te ontwikkelen tot onafhankelijk bodemcoach. Op 11 juni tekenden IUCN NL en HAS Hogeschool hiervoor een overeenkomst.

Integrale en gebiedsgerichte benadering van bodembeheer

De bodem biedt kansen voor een duurzame en gezonde leefomgeving. Om deze kansen te benutten is het van belang om het bodembeheer integraal en gebiedsgericht te benaderen. Dat betekent dat er heel veel stakeholders betrokken zijn. Van de boer tot de aannemer, van provincie en gemeentes tot burgers, van waterschappen tot ingenieursbureaus, et cetera. Alleen door met elkaar de schouders er onder te zetten, elkaar te begrijpen en op te zoeken, kunnen we optimaal en duurzaam bodembeheer bereiken. De ervaring leert dat de diverse stakeholders de bodem vanuit zijn of haar eigen perspectief bekijken. Dit perspectief is vaak smal. Een aantal partijen ziet de bodem zelfs vaak als last: ‘de verontreinigde bodem’. Bewustwording van de kracht van de bodem, inzicht hebben in het belang van een integrale aanpak, begrip van elkaars invalshoeken en elkaar meenemen is essentieel.

Nieuwe cursus tot Bodemcoach

Vanuit deze brede visie besloten we te werken aan een nieuwe cursus tot bodemcoach. Het concept bodemcoach bestaat nu voornamelijk in de agrarische sector. De koplopers in de landbouw zijn al heel erg ver in duurzame omgang met de bodem. In de stedelijke omgeving en zelfs de natuursector zien we echter nog nauwelijks zulke specifieke aandacht voor de bodem. En dat wordt wel hard tijd omdat duurzaam bodembeheer zoveel maatschappelijke voordelen oplevert. Onder het Maaiveld gelooft dat bodemcoaches de noodzakelijke vertaling van theorie en concept naar de praktijk van terreinbeheerders kunnen maken.

Aandacht voor bodembiologie

De opleiding gaat zich inhoudelijk onderscheiden door de brede focus: de opgeleide coaches kunnen advies uitbrengen over bodembeheer op zowel agrarische gronden, bodems in de stedelijke omgeving en bodems in de openbare ruimte. Daarnaast is het onafhankelijke karakter van de opleiding een must en zal er naar verhouding veel aandacht zijn voor de bodembiologie, oftewel: wat leeft er in de bodem, wat zegt ons dat en hoe kunnen we de biodiversiteit in de bodem stimuleren?

De opleiding wordt nu ontwikkeld en wordt eind 2021 ge-pilot met een eerste lichting cursisten.

Kijk voor meer informatie over de cursus of om je in te schrijven op: https://www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/opleidingen-en-cursussen/bedrijfsopleidingen/cursus-integraal-bodemcoach

Kernpartners

Overige partners

Financiers